Indicadors

Energia

CONSUM ELÈCTRIC EN EDIFICIS MUNICIPALS

Es tracta d’edificis públics de propietat municipal com col·legis, biblioteques, centres culturals, poliesportius, parcs o les pròpies dependències de l’ajuntament, entre d’altres. Edificis en què el recurs energètic més utilitzat és l’electricitat, podent aconseguir al voltant del 70% del seu consum energètic total.

És per això que des de l’any 2008 s’estan duent a terme mesures per millorar l’eficiència de les seves instal·lacions i equips elèctrics. Aquest indicador permet quantificar els resultats d’aquestes mesures servint com a referència per a la millora contínua.

En la gràfica s’han agrupat els edificis i instal·lacions en els diferents departaments municipals que s’encarreguen de la seva gestió, es mostra l’evolució del seu consum elèctric en quilowatts-hora per al període 2014-2017.

El grau d’estalvi d’electricitat aconseguit fins ara difereix en funció del departament contemplat ja que l’aplicació de les millores en eficiència energètica és gradual, justificant-els casos d’increment de consum per la posada en funcionament de noves instal·lacions o obertura de nous edificis.

 

CONSUM ELÈCTRIC EN ENLLUMENAT PÚBLIC

Un altre consum energètic important, de caràcter elèctric, és el de l’enllumenat públic. Igual que en els edificis municipals, des de l’any 2008 s’executen diferents mesures i projecten noves inversions amb la finalitat de contribuir a l’estalvi energètic.

Les millores en l’enllumenat públic del municipi, es caracteritzen per ser d’un alt grau d’eficiència, viables econòmicament i exemplaritzants per a la societat. Aquest indicador permet quantificar els resultats de les actuacions realitzades servint com a referència per a la millora contínua.

En la gràfica es mostra l’evolució del consum elèctric en megawatts-hora de les instal·lacions d’enllumenat públic per al període 2014 – 2017. S’observa com, respecte a l’any 2014, s’ha produït un estalvi d’electricitat al voltant del 3.5%.

 

 POTÈNCIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Com es pot deduir dels indicadors anteriors, l’energia elèctrica és fonamental per al funcionament de la ciutat, s’erigeix com el consum principal en edificis i instal·lacions municipals, sent les actuacions encaminades a la seva generació neta de gran repercussió en la salut econòmica i mediambiental de la Smart City.

Per tot això l’Ajuntament d’Alcoi ha apostat per la generació elèctrica a través de fonts d’energia renovables com és l’energia solar fotovoltaica. La ciutat compta amb instal·lacions fotovoltaiques tant per a autoconsum com per a la seva connexió a xarxa, estant ubicades en diferents edificis municipals i polígons industrials.

La potència solar fotovoltaica de propietat municipal instal·lada a la ciutat ascendeix a un total de 191 quilowatts.

Aigua

CONSUM D’AIGUA ALS EDIFICIS MUNICIPALS

L’aigua és un recurs natural imprescindible per a la vida, la seva gestió eficient ha de ser un objectiu principal de l’Smart Alcoi. La conscienciació per al seu ús responsable juntament amb l’ús de les noves tecnologies intel·ligents redundarà en una millor qualitat de vida dels ciutadans així com en un medi ambient més saludable.

Des de l’Ajuntament d’Alcoi s’està duent a terme el projecte pilot Smart Bancal, l’objectiu final és implantar un sistema de reg intel·ligent en els parcs i jardins de la ciutat, principal font de consum d’aigua d’origen municipal.

Els indicadors que es presenten aquí representen l’evolució interanual del consum d’aigua, diferenciant entre consum d’origen municipal i ciutadà. Per a això es representa en tant percentual l’increment (valors positius) o el decrement (valors negatius) del consum en l’any d’estudi respecte a l’equivalent de l’any anterior.

S’observa, en la dimensió municipal, una contínua reducció del consum d’aigua a l’inici del període amb l’existència d’un pic de consum en l’últim any.

 

CONSUM D’AIGUA DELS CIUTADANS

Respecte al consum realitzat pels ciutadans la tendència és clarament a la seva reducció, existint únicament un any amb un lleuger increment del 0,15%.

 

RENDIMENT EN EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

El subministrament d’aigua es realitza a través d’una extensa xarxa de conduccions amb multitud de potencials fonts de pèrdues. És per això que contínuament s’estan realitzant actuacions per a l’actualització i millora d’aquesta xarxa. L’objectiu d’aquest indicador és, com el seu nom indica, avaluar el rendiment en el subministrament d’aigua, entenent aquest com la relació entre el total del volum d’aigua captat des dels pous d’abastament i el total consumit registrat pels comptadors, en tant percentual.

S’observa una tendència positiva en el rendiment de la xarxa, significant això una menor quantitat de pèrdues d’aigua des de l’origen del subministrament fins a l’usuari final.

Entorn

Pròximament es publicaran les dades d’aquest indicador.

Residus

VALORS DE RECOLLIDA I RECICLATGE DE RESIDUS

Aquests indicadors fan referència als residus coneguts com “residus domèstics”, és a dir, aquells generats a les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques, els generats en serveis i indústria que siguin assimilables als primers i els procedents de la neteja de vies públiques , zones verdes, etc.

Es realitza una diferenciació dels residus domèstics en funció del seu tipus i naturalesa, classificant-los en fraccions reciclables i fracció no reciclable:

  • Fraccions reciclables: Compostes principalment per residus de paper i cartró, envasos lleugers i vidre, a més de tèxtil, metalls i bateries i piles, entre d’altres.
  • Fracció no reciclable: Correspon a la matèria orgànica, paper i cartró bruts i resta de residus no tòxics que no són reciclables.

A la gràfica es mostra el total dels residus domèstics recollits a la nostra ciutat en el període 2014 – 2017, diferenciant entre reciclables i no reciclables. Així mateix s’inclou l’evolució de la població del municipi, ja que aquesta es troba íntimament relacionada amb la generació de residus.

S’observa, en el període estudiat, com la producció de residus augmenta enfront de la reducció de la població, això pot ser degut a una millora en les condicions econòmiques de la societat alcoiana.

 

RESIDUS GENERATS PER HABITANT I DIA – INCREMENT INTERANUAL DE RESIDUS RECICLATS

Com s’ha comentat anteriorment, la generació de residus d’un municipi i la seva població està íntimament relacionada, normalment a més població major quantitat de residus generats i viceversa. Per conèixer l’evolució real de la generació de residus s’ha d’analitzar individualment els quilograms de residus produïts per cada habitant i dia, aconseguint així aïllar la influència de la població en les dades.

Observant la representació gràfica de l’indicador “Residus per habitant i dia” es confirma la tendència positiva en la quantitat de residus generats.

Pel que fa a la tendència en el reciclatge de residus, és l’indicador “Increment interanual de residus reciclats” el que permet conèixer-la, ja que compara la quantitat anual de residus reciclats respecte a l’any anterior, mostrant si s’ha produït un increment o reducció percentual en aquests.

En la gràfica s’observa que, després de dos anys de decrement, al 2016 es produeix un increment del 9% en el nombre de residus reciclats respecte a l’any anterior, mantenint-se aquest increment en l’any següent.

Seguretat

NOMBRE D’ACCIDENTS EN EL TERME MUNICIPAL

Les actuacions en matèria de gestió del trànsit i seguretat viària requereixen d’un indicador que quantifiqui els resultats d’aquestes i serveixi per a la millora contínua dels serveis prestats per la Smart City al ciutadà. L’estudi de l’indicador “Nombre d’Accidents” permet avaluar l’evolució dels accidents de trànsit ocorreguts al municipi al llarg del període d’estudi.

En la gràfica s’observa, després d’un lleuger augment, com el nombre d’accidents es redueix significativament arribant al final del període una reducció propera al 21% respecte a les dades de l’inici.

Mobilitat

NOMBRE D’USUARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC

La mobilitat sostenible és un objectiu principal de la ciutat intel·ligent i un mitjà per a la seva consecució és fomentar l’ús del servei municipal de transport públic. Per això contínuament s’estan duent a terme actuacions per a la seva promoció i millora, com és la instal·lació de panells digitals informatius a les parades d’autobús o la posada en marxa de l’App per a smartphones. Aquests serveis permeten al ciutadà conèixer en temps real la ubicació i el temps d’espera previst dels mitjans de transport, així com l’existència de possibles incidències.

En el gràfic es representa el nombre d’usuaris que han utilitzat el servei municipal d’autobusos en el període de temps estudiat, desagregant la informació segons línies de transport. S’observa, en les línies de major afluència d’usuaris (línies 1, 2 i 3), una tendència creixent en el seu ús. Pel que fa a les línies 4 i 5, les dades es mantenen relativament constants al llarg dels anys.

 

NOMBRE DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

El concepte de mobilitat sostenible no s’entén sense una reducció en l’emissió de contaminants a l’atmosfera, àrdua tasca amb l’ús continu dels mitjans de transport tradicionals. És per això que l’Ajuntament d’Alcoi ha optat per la promoció de la mobilitat elèctrica a través de la instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics en diferents zones de la ciutat.

Com s’observa en el gràfic, des de l’any 2016 s’han instal·lat un total de 8 punts de recàrrega per a vehicle elèctric, i està previst incrementar el seu nombre en els propers anys.

 

 CONSUM ENERGÈTIC DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

La despesa energètica registrat en els punts de recàrrega de vehicle elèctric és un indicador del seu ús, l’evolució permet conèixer, de forma estimativa, el grau de mobilitat elèctrica arribat al municipi. En la gràfica es mostra l’evolució del consum elèctric de 4 dels 8 punts de recàrrega disponibles a la ciutat, això es deu al fet que els restants no es trobaven encara operatius en la data de representació de les dades.

S’observa un increment generalitzat en la despesa energètica dels punts de recàrrega i per tant un increment en el seu grau d’utilització per part dels ciutadans. Cal comentar que el punt situat en Avinguda Alameda Camilo Sesto ha presentat nombroses incidències al llarg de l’any 2018, per aquest motiu el seu consum elèctric s’ha vist disminuït.

 

TONES D’ESTALVI DE CO2 DERIVADES DE L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC

El principal avantatge de la mobilitat elèctrica és la reducció en l’emissió de compostos contaminants a l’atmosfera, tradicionalment derivats de la utilització dels mitjans de transport basats en combustibles fòssils. Un d’aquests contaminants és el diòxid de carboni o CO2, la quantificació s’utilitza com a mesura de la totalitat de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o petjada de carboni.

L’indicador “Tones d’estalvi de CO2” estima, sobre la base del consum total d’energia registrat en els punts de recàrrega, la reducció en l’emissió de CO2 derivada de l’ús del vehicle elèctric enfront del mateix ús d’un vehicle que utilitzi combustibles fòssils.

S’observa un continu increment en les tones de CO2 no emeses des de l’any d’implantació dels primers punts de recàrrega (2016).

 

 M DE CARRIL BICI URBÀ

L’ús de la bicicleta per als desplaçaments urbans és clau per convertir a Alcoi en un exemple en mobilitat sostenible. Per tal de fomentar l’ús, la creació d’un carril bici continu que comuniqui les diferents zones de la ciutat és una prioritat per a la Smart City.

Per tot això, Alcoi ara compta amb més de 4 quilòmetres de carril bici, hi ha diversos projectes d’ampliació en estudi. Un d’ells previst per a ser executat en 2019, que s’incrementarà en aproximadament 5 quilòmetres el carril ja existent.

Accessibilitat

Properament es publicaran les dades d’aquest indicador.

Social

DESPESA EN SERVEIS SOCIALS

Els reptes socials són claus en la planificació i posada en marxa de la Smart Alcoi, l’atenció a les persones i la seva millora gràcies a la utilització de les noves tecnologies és fonamental. És la despesa social el que fa possible superar aquests reptes, sent necessari l’estudi de la seva evolució per avaluar objectivament l’assoliment dels objectius socials.

S’observa a la gràfica, que després d’un petit descens, la despesa social s’incrementa fins a aconseguir la xifra de 3.390.236 € al final del període.

Ocupació

TAXA D’ATUR

El foment de l’ocupació, especialment entre els joves i els treballadors de més edat, col·lectius amb més dificultat per a la inserció laboral, així com la millora de les condicions laborals, eliminant desigualtats entre homes i dones són aspectes clau del projecte Smart City.

L’indicador “Taxa d’Atur”, calculat com a quocient entre el nombre de desocupats i la població activa, permet conèixer el grau d’atur de la població d’Alcoi. S’analitzen les dades per trams d’edat i els totals diferenciant per sexes.

*datos del tercer trimestre de cada año.
Fuentes: Servicio Público de Empleo Estatal. Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Analizando la evolución de la Tasa de Desempleo desagregada por edades, se observa un descenso generalizado para el periodo estudiado.

* Dades del tercer trimestre de cada any.
Fonts: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball.

Analitzant l’evolució de la Taxa d’Atur desagregada per edats, s’observa un descens generalitzat per al període estudiat.

* Dades del tercer trimestre de cada any.
Fonts: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball.

Observant ara la Taxa d’Atur diferenciada per sexes, es corrobora el seu descens, tot i això segueix existint una bretxa entre el nombre de dones i homes aturats.

 

INVERSIÓ EN PROGRAMES D’OCUPACIÓ

Aquest és l’indicador encarregat d’analitzar les inversions aprovades pel govern local en programes d’ajuda a l’ocupació, com són els plans d’ocupació.

Els plans d’ocupació municipals compleixen amb una doble finalitat, d’una banda incentivar l’ocupació i de l’altra millorar les infraestructures i serveis que la ciutat ofereix als seus ciutadans.

L’any 2018 es van executar dos plans d’ocupació la inversió conjunta ascendeix a 99.847,98 €.

Economia

NOMBRE D’EMPRESES ACTIVES

El projecte Smart City canalitza a través de l’Àgora Alcoi la promoció empresarial, el foment de l’emprenedoria i la R + D + I, tots conceptes clau per a la dinamització econòmica de la ciutat.

L’estudi de l’indicador “Nombre d’Empreses Actives” permet conèixer el perfil i estat econòmic de la ciutat, segons els principals sectors d’activitat, així com el grau d’emprenedoria dels ciutadans.

*excepto sector primario. Datos a 1 de enero. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En la gràfica s’observa, per als tres sectors principals, una tendència de creixement en el nombre d’empreses actives del municipi. És el sector serveis el que aglutina el major nombre, empreses principalment relacionades amb el comerç, transport i hostaleria, a més de les basades en activitats professionals i tècniques. Quant a la indústria, Alcoi és una ciutat històricament lligada a la indústria tèxtil, metal·lúrgica i paperera.

 

NOMBRE DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

L’indicador “Nombre de Treballadors Autònoms” complementa a l’anterior en la caracterització econòmica de la ciutat i en l’avaluació de l’emprenedoria ciutadà.

* Dades del tercer trimestre de cada any. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball.

El nombre de treballadors autònoms del municipi, durant el període mostrat en la gràfica, es manté estable per a tots dos sexes. Pel que fa a la proporció entre dones i homes en règim autònom se situa aproximadament en un 35% de dones enfront d’un 65% d’homes.

 

NOMBRE D’ASSOCIACIONS

Per a la Smart City Alcoi, les associacions són peces clau en el disseny del nou model de ciutat, aportant valor mitjançant les seves actuacions i col·laboracions.

Analitzant l’evolució del nombre d’associacions registrades al municipi, s’observa que el seu nombre continua incrementant-se any a any.

Turisme

NOMBRE DE TURISTES ATESOS

El turisme és un important eix del projecte Smart, la ciutat està proposant noves activitats turístiques per a tots els públics, centrades tant en naturalesa i patrimoni com en el turisme d’oci, cicloturisme i de tradicions i festes. La utilització de les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) és clau per oferir un flux continu d’informació en temps real rellevant per al visitant.

L’indicador “Nombre de turistes atesos” fa referència a aquells turistes, tant nacionals com internacionals, que han demanat informació presencialment a l’oficina TouristInfo. Aquestes dades permeten conèixer, de forma estimativa, l’evolució del turisme a la ciutat.

 

DESPESA TOTAL

Quant a la despesa total realitzada pels turistes que han visitat la ciutat, es tracta d’un indicador estimat a partir de les dades estadístiques que proporcionen la despesa mitjana per turista que visita la nostra comunitat, diferenciant entre nacionals i internacionals, i les dades de turistes atesos presencialment a la TouristInfo.

Observant la gràfica es pot concloure que la despesa realitzada per turistes nacionals segueix un tendència pràcticament constant en els darrers anys, situant-se al voltant dels 2.700.00 €. És la despesa dels turistes internacionals el que fluctua en major mesura, sent la seva mitjana del període propera als 2.900.000 €.

Vida

NOMBRE D’ASSOCIACIONS CULTURALS, ESPORTIVES I FESTIVES REGISTRADES AL MUNICIPI

El principal objectiu de la Smart City és millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, es tracta d’un objectiu ambiciós pel fet que el concepte “vida” té múltiples dimensions que requereixen d’accions específiques en cadascuna d’elles.

Aquest indicador tracta d’estudiar la qualitat de vida del ciutadà des dels punts de vista de la salut i el benestar físic, de la cultura i l’entreteniment, per a això es recullen dades del nombre d’associacions registrades al municipi la seva temàtica sigui la promoció del esport, de la cultura i de les festes tradicionals. El nombre d’aquestes associacions és representatiu del involucrament de la ciutadania en aquests aspectes de la seva vida.

S’observa a la gràfica com les associacions de temàtica esportiva són les que presenten un major nombre, seguides de les de tipus cultural. Per a ambdues seva tendència de creixement és positiva al llarg dels anys d’estudi. Són les associacions relacionades amb festivitats les de menor nombre, mantenint-se aquest pràcticament constant en el període.

Educació

Pròximament es publicaran les dades d’aquest indicador.

E-govern

NOMBRE DE VISITES A LA SEU ELECTRÒNICA

La seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi és un servei posat a disposició dels ciutadans i empreses a través del qual aquests poden exercir el seu dret d’accés a la informació, serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament sense limitacions horàries i amb total seguretat.

L’estudi de l’evolució de l’indicador “Nombre de visites a la seu electrònica” permet avaluar el grau d’ús dels serveis de consulta d’informació i tràmits prestats per la seu electrònica.

Cal indicar que és a partir de l’any 2017 quan es posa en funcionament la seu electrònica com avui la coneixem, ja que anteriorment es tractava d’un mer servei informatiu dels serveis i tràmits que havien de realitzar-se presencialment a l’Ajuntament. Això es reflecteix en l’increment del nombre de visites i per tant l’ús de la seu als anys 2017 i 2018.

Participació

PERCENTATGE D’USUARIS QUE PARTICIPEN EN PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per fer d’Alcoi una veritable Smart City és imprescindible la participació dels agents més importants del projecte, els ciutadans. La ciutat està duent a terme un creixent nombre de processos participatius, en els quals els ciutadans tenen veu i vot per decidir els passos que ha de seguir el seu ciutat cap al futur.

Processos participatius com són els pressupostos participatius, en els quals s’ofereixen diferents alternatives d’inversió i despesa per a la millora de la ciutat i d’entre les quals els ciutadans poden triar aquelles que es duran a terme. O la bústia ciutadà, un altre servei participatiu engegat per l’Ajuntament, a través del qual els habitants de la ciutat poden presentar telemàticament propostes, consultes i / o agraïments que siguin de competència municipal.

Avaluar el grau de participació de la ciutadania en aquests processos és la finalitat d’aquest indicador, en el qual es comptabilitza el nombre de ciutadans que van donar el seu vot en els pressupostos participatius, així com el nombre d’usuaris de la bústia ciutadà, representant les dues dades conjuntament en forma de percentatge respecte del total de la població.

ICT- Telecomunicacions

NOMBRE DE PUNTS WIFI

El concepte Smart City no es pot entendre sense el continu ús i ampliació dels serveis de telecomunicacions. És per això que la ciutat compta amb una xarxa Wifi pública que ofereix serveis tant a ciutadans com a turistes, amb diferents punts d’accés ubicats en parcs, biblioteques municipals i centres turístics.

El nombre total de punts Wifi disponibles a la ciutat, diferenciant entre turistes i ciutadans, puja a 9.

 

M DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL

Respecte a la xarxa de fibra òptica municipal, es continua ampliant per donar servei als diferents edificis i dependències municipals així com per posar en funcionament altres serveis per al ciutadà com el nou sistema de vigilància i captura de matrícules.

L’indicador “Metres de fibra òptica municipal” permet quantificar la longitud de la xarxa de fibra òptica implantada per l’Ajuntament, l’extensió ascendeix a aproximadament 18 quilòmetres en l’any 2018.

Si creus que pots millorar la teva ciutat, explica’ns ací.

Per favor comprove que la seua adreça de correu electrònic siga correcta, si no és així no podrem contestar a les seues sol·licituds.

2 + 12 =

L’Ajuntament d’Alcoi et comunica que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint el present formulari seran emprats per l’Ajuntament d’Alcoi com a encarregat d’aquest web.

Finalitat de la recollida i tractament de les dades personals: tramitar la sol·licitud que fas en aquest formulari de contacte.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Arsys Internet SLU (Proveïdor de hosting). Veure política de privacitat d’Arsys.
Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en contacto_smartcity@alcoi.org així com el dret a presentar una demanda davant l’autoritat. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: smartcity-alcoi.com, així com consultar la nostra  política de privacitat.